Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Noord 33
Laatste versie: 14-06-2011.


Artikel 1: Overeenkomst
Een overeenkomst met Noord 33 komt tot stand door een bestelling van koper via de website.

Artikel 2: Toepassing
Het plaatsen van een bestelling bij Noord 33 houdt in dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3: Prijzen
Levering van producten geschiedt tegen de verkoopprijzen, die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website staan vermeld, onder voorbehoud van typefouten. Alle door Noord 33 gehanteerde prijzen en tarieven zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld. Noord 33 behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de website worden vermeld.

Artikel 4: Bestellingen
Noord 33 is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, bijvoorbeeld in verband met de omvang van de bestelling, de hoogte van de prijs van de bestelling, openstaande facturen of eerder betalingsgedrag. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen verplicht koper zich het verschuldigde bedrag, inclusief eventuele verzendkosten conform het PostNL-tarief (voorheen TNT), onder vermelding van het unieke ordernummer over te maken op het door Noord 33 opgegeven rekeningnummer. Indien binnen 14 dagen na bestelling geen betaling is ontvangen vervalt de bestelling.

Artikel 5: Retourneren
Nadat koper het bestelde product heeft ontvangen, heeft koper de bevoegdheid om binnen 14 dagen na ontvangst, de onderliggende overeenkomst met Noord 33 te herroepen. Gedurende deze periode kan koper de bestelling onbeschadigd terugsturen. Wanneer koper een product wil retourneren dient dit alvorens per mail (info@noord33.nl) te worden aangekondigd. Gelieve hier de reden van retourzending en het ordernummer in te vermelden. De aankoopwaarde zal binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van de retourzending terug worden gestort. Noord 33 behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren indien het product beschadigd is. Indien verzendkosten zijn gemaakt zijn deze altijd voor rekening van koper.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Behoudens wettelijke bepalingen zijn Noord 33 noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Noord 33 is nimmer aansprakelijk wegens niet- of niet tijdige levering en/of overmacht ex artikel 6:72BW. Indien Noord 33 ondanks hetgeen bepaald in dit artikel voor enige schade aansprakelijk is, is deze schade gemaximeerd tot het bedrag welke de aansprakelijkheidsverzekering van Noord 33 dekking biedt. Indien deze aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van Noord 33 beperkt tot het bedrag van de factuur.

Artikel 7: Informatie
De informatie in de webwinkel van Noord 33 is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden, onvolledige of incorrecte informatie aanvaardt Noord 33 geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 8: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mogen voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht, voor zover niet in strijd met dwingendrechtelijke bevoegdheidsbepalingen.

Artikel 9: Eigendomsrechten
Deze website is in zijn geheel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Noord 33 worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)